Objectius educatius

OBJECTIUS INSTITUCIONALS

Adquirir consciència dels valors personals, socials i democràtics per tal d’aprendre a controlar i a gestionar les pròpies emocions i, alhora, respectar, amb el diàleg, l’esforç, el compromís i el rigor necessaris, tant el pensament, les emocions i les cultures diferents com els drets i els deures que ens pertoquen per viure en societat.

Aprendre a dirigir el propi procés d’aprenentatge; la qual cosa implica conèixer i valorar les capacitats personals, emprar les habilitats, recursos i tècniques necessàries i planificar el treball d’acord amb els objectius a assolir.

Desenvolupar la curiositat i les ganes d’aprendre per entendre la necessitat de formació continuada al llarg de la vida i per poder adaptar-se als canvis de perfil professional que la societat requereix.

Dominar les tecnologies de la informació i de la comunicació, d’una manera responsable, ètica i crítica, per tal que esdevinguin una font de coneixement, un mitjà de comunicació, un espai de cerca d’informació i una eina d’aprenentatge acadèmic, personal i laboral

Comprendre la realitat social i participar-hi de manera activa i compromesa d’acord amb les habilitats i comportaments socials, de convivència i de coeducació pròpies d’una societat moderna, plural i democràtica.

Conèixer i respectar la llengua, la cultura i la història del país com a territori físic, polític i social immers en un món divers i globalitzat.

Aprendre i valorar les llengües com a vehicles de comunicació amb les altres persones, com a suport a la comprensió de les distintes realitats socials i culturals i com a riquesa personal d’expressió.

Tenir la competència comunicativa oral, escrita, audiovisual i literària pertinent que afavoreixi la comprensió i la interpretació dels continguts essencials dels textos orals i escrits en català, i també en castellà.

Identificar el contingut essencial de missatges orals i escrits en anglès i saber expressar-se oralment per poder resoldre situacions comunicatives quotidianes.

Adoptar un procediment estructurat de resolució de problemes que s’adapti a cada situació, tant de l’àmbit científic, matemàtic i tecnològic com de l’àmbit quotidià.

Sentir-se part de la natura i ser respectuós amb l’entorn a partir de criteris de sostenibilitat i d’equilibri amb els avenços científics i tecnològics.

Conèixer el propi cos i adquirir els hàbits saludables que permetin tenir cura de la pròpia salut, col·laborant també a la promoció de la salut col·lectiva

Saber utilitzar diferents models matemàtics i potenciar el raonament per gestionar situacions quotidianes, així com saber fer i interpretar les seves representacions

Ser capaç de participar activament en la creació de produccions musicals grupals i d’expressar continguts transversals i interdisciplinars de manera artística amb sensibilitat, creativitat i satisfacció personal.